Home > Drag Queens > A - D > Cynthia Lee Fontaine
Cynthia Lee Fontaine Twitter: @lee_fontaine <https://www.instagram.com/lee_fontaine/> Snapchat: lee_fontaine booking info: cynthialeefontaine@gmail.com YOUTUBE SHOW: youtu.be/hueuEwCNVBQ <https://youtu.be/hueuEwCNVBQ>